07 Απριλίου 2016

Αποδελτίωση της εγκυκλίου του νέου μισθολογίου

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε  την αποδελτίωσή της εγκυκλίου του νέου μισθολογίου  για διευκόλυνση.
Το βασικό ζήτημα είναι η αποσύνδεση μισθού –βαθμού. Δηλαδή τα ΜΚ αποδεσμεύονται από τους βαθμούς. Εμείς αλλάζουμε ΜΚ κάθε 2 χρόνια. Θα γίνει επανακατάταξη όλων με βάση το χρόνο υπηρεσίας που είχαν 31/12/2015. Ο υπόλοιπος θεωρείται πλεονάζων και θα υπολογιστεί για το επόμενο ΜΚ. ΟΜΩΣ, το επόμενο ΜΚ θα το πάρουμε το 2018 και τα έτη 2016 και 2017 ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ.

Επίσης, όσοι χάνουν από το νέο μισθολόγιο θα κρατήσουν το ποσό σαν προσωπική διαφορά. Όσοι παίρνουν θα τα πάρουν σε 4 ετήσιες δόσεις!!!
Τέλος, η αλλαγή βαθμού θα γίνεται με αξιολόγηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (χωρίς σχόλια)


Αποσύνδεση μισθού – βαθμού
Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Ειδικότερα με την παρ. 1. προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
Σύμφωνα με την παρ. 2 για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο

Με τις διατάξεις της παρ. 3 στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από τρεις (3) ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενώ θα υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ορισμός αποδοχών
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου, οι οποίες αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (επίδομα θέσης ευθύνης), 17 (αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) και 19 (επίδομα απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 ΕΤΗ
 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
 ΠΕ
       ΤΕ

 0-2
 ΜΚ1
 1092
 1037
 2-4
 ΜΚ2
 1151
 1092
 4-6
 ΜΚ3
 1210
 1147
 6-8
 ΜΚ4
 1269
 1202
 8-10
 ΜΚ5
 1328
 1257
 10-12
 ΜΚ6
 1387
 1312
 12-14
 ΜΚ7
 1446
 1367
 14-16
 ΜΚ8
 1505
 1422
 16-18
 ΜΚ9
 1564
 1477
 18-20
 ΜΚ10
 1623
 1532
 20-22
 ΜΚ11
 1682
 1587
 22-24
 ΜΚ12
 1741
 1642
 24-26
 ΜΚ13
 1800
 1697
 26-28
 ΜΚ14
 1859
 1752
 28-30
 ΜΚ15
 1918
 1807
 30-32
 ΜΚ16
 1977
 1862
 32-34
 ΜΚ17
 2036
 1917
 34-36
 ΜΚ18
 2095
 1972
 36-38
 ΜΚ19
 2154
 2027
 


******ΔΙΑΦΟΡΕΣ (από συν. Π. Ντούλα)
ΕΤΗ ΥΠΗΡ 31/12/2015 
Αποδοχές 2015 - μικτα
ΣΥΡΙΖΑ 2016 - τελικο
Διαφ.  μικτων 2016 - 2015
Διαφορές μεικτών % 2016- 2015
0
1.092
1.092
0
0%
1
1.092
1.092
0
0%
2
1.092
1.151
59
5%
3
1.092
1.151
59
5%
4
1.092
1.210
118
11%
5
1.092
1.210
118
11%
6
1.092
1.269
177
16%
7
1.250
1.269
19
2%
8
1.250
1.328
78
6%
9
1.250
1.328
78
6%
10
1.250
1.387
137
11%
11
1.250
1.387
137
11%
12
1.250
1.446
196
16%
13
1.437
1.446
9
1%
14
1.437
1.505
68
5%
15
1.466
1.505
39
3%
16
1.466
1.564
98
7%
17
1.466
1.564
98
7%
18
1.466
1.623
157
11%
19
1.653
1.623
-30
-2%
20
1.653
1.682
29
2%
21
1.686
1.682
-4
0%
22
1.686
1.741
55
3%
23
1.720
1.741
21
1%
24
1.720
1.800
80
5%
25
1.944
1.800
-144
-7%
26
1.944
1.859
-85
-4%
27
1.983
1.859
-124
-6%
28
1.983
1.918
-65
-3%
29
1.983
1.918
-65
-3%
30
2.023
1.977
-46
-2%
31
2.023
1.977
-46
-2%
32
2.023
2.036
13
1%
33
2.063
2.036
-27
-1%
34
2.063
2.095
32
2%
35
2.063
2.095
32
2%
36
2.105
2.154
49
2%
37
2.105
2.154
49
2%
38
2.105
2.154
49
2%
39
2.147
2.154
7
0%


Οικογενειακή παροχή
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε :
πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,
εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,
εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον
εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €
 Υπάλληλος με 1 παιδί
 50
 Υπάλληλος με 2 παιδιά
 70 συνολικά
 Υπάλληλος με 3 παιδιά
 120 »»
 Υπάλληλος με 4 παιδιά
 170 »»
 Υπάλληλος με 5 παιδιά
 240 »»
(170+70)
 Υπάλληλος με 6 παιδιά
 310 »»
(240+70)
 

Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οι οποίες προβλέπονται από τους οικείους οργανισμούς των υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται μόνο για όσο χρόνο οι εν λόγω υπάλληλοι ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ορίζεται, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:
αα) Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου, χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα.
αδ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βε) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια (300) ευρώ.
βζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βη) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών (ανεξαρτήτως του επιπέδου με το οποίο λειτουργούν), εκατό (100) ευρώ.

Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
Με την παρ.1 προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου (με τον οποίο επέρχεται πλέον η αποσύνδεση βαθμού – μισθού) η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31-12-2015. Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο Μ.Κ. κατάταξης, για την απονομή του επόμενου Μ.Κ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί εντός του έτους 2015 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016). Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ για υπάλληλο του Δημοσίου), τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. Τέλος, στην περίπτωση που τυχόν προϋπηρεσία, αναγνωριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 11, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου.
Προκειμένου να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η ορθή επανακατάταξη των υπαλλήλων που διέπονται από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, συνιστάται, ως καλή πρακτική η συμπλήρωση Δελτίου Ατομικής Κατάταξης. Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται υπόδειγμα τέτοιου Δελτίου το οποίο συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του υπαλλήλου, υπογράφεται από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού και από τον ίδιο τον υπάλληλο και κρατείται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας στο προσωπικό αρχείο του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επανακατάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο με ευθύνη των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού.
Κατά την ως άνω διαδικασία εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών για το σωστό υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα έχουν αντίκτυπο τόσο στον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, όσο και των αποδοχών του.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017.
Π.χ. υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας, κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες κατατάσσεται στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Τα έτη 2016 και 2017 δεν μετρούν στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη. Από το 2018, που ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 για την αλλαγή κλιμακίου.
Στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη διετία 2016 – 2017, η μισθολογική προώθηση (κατά 2 ΜΚ) στους κατόχους μεταπτυχιακών ή κατά 6 ΜΚ στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου.

Διασφάλιση αποδοχών
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό (θέσης ευθύνης) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 1 του άρθρου 11 ή τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
Παραδείγματα εφαρμογής :
 Έστω ότι υπάλληλος Π.Ε., προϊστάμενος Τμήματος, κατά την 31-12-2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.500 €, οικογενειακή παροχή 50 € και επίδομα θέσης ευθύνης 250 €. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.450 €, οικογενειακή παροχή 50 € και επίδομα θέσης ευθύνης 290 €. Σε αυτήν την περίπτωση συγκρίνονται μόνο οι βασικοί μισθοί καθώς η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης δεν υπολογίζονται στη σύγκριση. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο νέος του βασικός μισθός είναι κατά 50 € χαμηλότερος, το ποσό αυτό θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της αύξησης ή χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Κατόπιν αυτών οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου θα είναι οι εξής : βασικός μισθός 1.450 €, οικογενειακή παροχή 50 €, επίδομα θέσης ευθύνης 290 € και προσωπική διαφορά 50 €.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Στη συνέχεια οι λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου, πλην του βασικού μισθού, συγκρίνονται με τη διαδικασία της παρ. 1., δηλαδή για τη σύγκριση δεν λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης, εκτός και εάν η χορήγηση του τελευταίου δεν προβλέπεται από τις νέες διατάξεις. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: